Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Roman Entegrasyonu için AB Ödülü 2019

Anasayfa

Haberler

Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Roman Entegrasyonu için AB Ödülü 2019

Haberler
Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Roman Entegrasyonu için AB Ödülü 2019

Yarışma kuralları ve ödül kriterleri

1. Arka plan

Avrupa’daki tahmini nüfusu 12 milyon olan Roman azınlık, Avrupa'nın en büyük etnik azınlıklarından biridir. Batı Balkanlar’da yaşayan yaklaşık 1 milyon Roman ve Türkiye’de yaşayan 2,8 milyon Roman, Avrupa’ya ayrılmaz bir şekilde bağlı olan zengin bir kültür ve tarihi paylaştığı gibi, uzun bir dışlanma geçmişiyle de karşı karşıya kaldı. Bugün bile bir çok Roman hala şiddetli ırkçılık, ayrımcılık, sosyal dışlanma ve yoksulluk biçimleriyle karşı karşıya ve bu yüzden, durumlarının iyileştirilmesi Avrupa Komisyonu için temel bir öncelik.

Üstelik, Roman kadınlar hem Roman hem de kadın olmalarından dolayı çifte ayrımcılığa uğruyor. Batı Balkanlar ve Türkiye'de yaşayan Roman kadınlar, politika geliştirme süreçlerinden dışlanıyor, eğitim ve istihdama erişimde zorluk çekiyor, nitelikli sağlık hizmeti alamıyor ve ev içi şiddete maruz bırakılıyor. Her şeye rağmen, Roman kadınlar, Romanların karşılaştığı zorluklar hakkında farkındalık sahibi olarak ve çoğu durumda topluluklarını öz örgütlenme ve savunuculuk eylemlerine doğru harekete geçirerek, ailelerinin ve Romanların entegrasyonunun temel etkenlerinden biri oluyor.

Avrupa Birliği, Romanların topluma sosyal entegrasyonunu geliştirmeye ve sahada somut sonuçlar elde etmeye çalışıyor. AB, ayrıca, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı aracılığıyla sosyal entegrasyon tedbirleri için önemli bir finansal destek sağlıyor.

Genişleme ülkeleri, Roman entegrasyonu hakkında stratejik eylem planları kabul etti. Çalışmaları Roman topluluğuna ilk desteği sağlayan ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları ile bireyler/aktivistler tarafından önemli girişimler gerçekleştirildi.

Girişimlerin çoğu, özellikle kamu hizmetlerine erişim, yurttaşlıkla ilgili belgelendirme ve kayıt sağlayarak, eğitime erişimi artırmaya ve okul terk oranlarını azaltmaya; istihdam fırsatlarını geliştirmeye; sağlık ve barınma koşullarını iyileştirmeye yönelik tedbirlere odaklanıyor.

Bu girişimler, çoğunlukla Roman topluluklarının üyeleri tarafından bireysel olarak tabanda yürütülüyor. Kadınlar sıklıkla girişimlerde rol oynayıp, başarılı olsalar da hala halk tarafından tanınmıyor.

2014 yılından beri bu girişimleri onurlandırmak için verilen Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Roman Entegrasyonu Ödülü, Romanların genişleme ülkelerinde karşılaştığı mevcut zorlukların yanı sıra, temel haklar alanının bir parçası olarak genişleme politikası önceliği olan Roman entegrasyonuna destek sunan sivil toplum kuruluşlarının ve aktivistlerin önemli çalışmalarının görünürlüğünü artırıyor.

2019 yılı AB Roman Entegrasyonu Ödülü, yaşadığı toplulukların dönüşümüne dikkate değer destek sunan ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşu çalışmalarında önemli rol üstlenen Roman kadınlara adanmıştır. 

Ödül, Avrupa Birliği IPA fonları tarafından finanse edilmekte olup, Arnavutluk Aktif Roman Örgütü (Roma Active Albania - RAA) tarafından hayata geçirilmektedir.      

2. Ödülün Amacı

AB Roman Entegrasyonu Ödülü, Romanların sosyal entegrasyonunu geliştirmede ve Roman kadınların güçlendirilmesinde kilit rol oynayarak, topluluklarının “Bilinmeyen Kahramanları” olan Roman kadınların, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki taban çalışmalarını doğrudan teşvik etmektedir.

Ödül Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova[*] ve Türkiye’de yaşayan, yereldeki Roman kadınlara ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarında faaliyette bulunan Roman kadınlara, başarılarını tanımak amacıyla ve Roman toplulukların yaşam koşulları ile sosyal entegrasyonunda önemli değişiklikler getirecek girişimlerini sürdürmeleri için doğrudan koşulsuz bir destek sunmaktadır. 

Ödül, özellikle;

 • Roman kadınların, Roman entegrasyon sürecine katkısını ve bu süreçteki rolünü öne çıkarmayı ve desteklemeyi,
 • Topluluklarına olumlu değişiklikler getiren Roman kadın rol modelleri tanıtmayı,
 • Avrupa Birliği’nin Roman entegrasyonu için yürüttüğü çalışmaları ve verdiği desteği görünür kılmayı,
 • Roman entegrasyon sürecine katılan aktörler arası uyumu artırmayı ve Roman kadınları kendi topluluklarında güçlendirmeyi,
 • Tabanda gerçekleştirilen eylemlerin tanınmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle yereldeki Roman kadın aktivistlerin çalışmalarının olumlu örneklerini tanımlamayı ve paylaşmayı amaçlamaktadır.

Bağımsız bir jüri heyeti başvuruları inceleyecek ve ödül almaya hak kazananları belirleyecektir.

Yedi (7) ülkenin her biri için, birincilik ödülü olarak 7.500 Euro, ikincilik ödülü olarak 4.500 Euro değerinde iki ödül, toplam on dört kazanana verilecektir. Ödülü kazanan Roman kadınların, bunu Roman entegrasyonuyla ilgili faaliyetlerini sürdürmek için kullanmaları beklenmektedir.

Ödül kazananlar, Roma Haftası vesilesiyle, 18-21 Mart 2019 tarihlerinde, Belçika, Brüksel'deki Avrupa kuruluşlarına yapılacak 3 günlük bir çalışma ziyaretine katılmaya davet edilecektir.

3. Yarışma kuralları

Ödüle Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye’de ikamet eden, yereldeki Roman kadınlar ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren Roman kadınlar başvurabilir.

Yarışma için doğrudan bireysel başvuru yapılabildiği gibi, genişleme ülkelerinden birinde kurulmuş/aktif olan ilgili gruplar, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları da aday gösterebilir.

Başvurular

 • Başvurular doğrudan ilgili kişiler tarafından yapılabilir.
  • Başvurular okunabilir, erişilebilir ve yazdırılabilir bir biçimde olmalıdır.
  • Temel unsurları eksik olan başvurular kabul edilmeyebilir.
  • Bir başvuru, Deklarasyon (Declaration of Honour) ile birlikte, usulüne uygun olarak doldurulduğunda geçerli sayılır.
  • Başvurular, fotoğraflar, kısa videolar (maks. 5 dakika) ve benzeri ilgili belgelerle birlikte sunulmalıdır.
  • Bir kişi sadece tek bir başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru olması durumunda, başvuru sahibi diskalifiye edilecektir.

Aday gösterme

 • Aday gösterme, adayın rızası alınarak, özel kişiler tarafından yapılabildiği gibi, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye’den oluşan genişleme bölgesinde kurulmuş/aktif olan ilgili gruplar, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları da aday gösterebilir.
  • Aday gösterme başvuruları, erişilebilir ve yazdırabilir bir biçimde olmalıdır.
  • Temel unsurları eksik olan aday gösterme başvuruları kabul edilmeyebilir.
  • Bir aday gösterme başvurusu, Deklarasyon (Declaration of Honour) ile birlikte, usulüne uygun olarak doldurulduğunda geçerli sayılır.
  • Aday gösterme başvurusu, fotoğraflar, kısa videolar (maks. 5 dakika) ve benzeri gibi ilgili belgelerle birlikte sunulmalıdır.
  • Her bir özel kişi/sivil toplum kuruluşu/uluslararası örgüt/kamu kurumu sadece tek bir aday gösterebilir. Uluslararası örgütler her ülkeden yalnızca bir aday gösterebilir. Birden fazla aday gösterme başvurusu yapan kişi/sivil toplum kuruluşu/uluslararası örgüt/kamu kurumu diskalifiye edilecektir.

Destekleyici belgeler

Başvurucuların ve aday gösterenlerin mümkün olduğunca ek destekleyici bilgiler vermeleri ve ilgili belgeleri elektronik formatta göndermeleri önerilir. Destekleyici bilgiler şunları içerebilir:

 • Videolar, fotoğraflar.
 • yayınlar (girişimi/projeyi tanıtan bildiriler, broşürler vb.).
 • girişimle/projeyle ilgili internet sitesi linkleri (başvuru formunda belirtilmek üzere).
 • medyada yer alma (eğer varsa).
 • Ödüle başvuran/aday gösterilen kişi tarafından uygulanan girişimin etkisine dair diğer her türlü materyal ve kanıt.

Birden fazla başvuru

Bir kişi yalnızca tek bir başvuru yapabilir.

Bir kişi/sivil toplum kuruluşu/uluslararası örgüt ve/veya kamu kurumu yalnızca tek bir aday gösterebilir.

Birden fazla başvuru ve aday gösterme diskalifiye ile sonuçlanacaktır.

Ödüle bireysel olarak başvuran kişi aynı zamanda aday gösterilemez, aynı şekilde aday gösterilen bir kişi ödüle bireysel olarak başvuramaz.

Bilgilerin yayın amaçlı kullanımı için onay

Başvurucular, aday gösterenler ve aday gösterilenler tarafından verilen bazı bilgiler gelecekte yayın amaçlı kullanılabilir. Bununla ilgili olarak, diğer belgelerle birlikte, tüm taraflarca imzalanmış bir onay formu sunulmalıdır.

Dil

Hem başvurularda hem de aday göstermelerde kullanılacak dil İngilizcedir.

Destekleyici belgeler başka dillerde olabilir, ancak İngilizce versiyonlarının iletilmesinden müteşekkir olunur.

Son teslim tarihi

Başvurular ve aday göstermeler, diğer ilgili belgelerle birlikte, en geç 15 Şubat 2019 günü, Brüksel yerel saatiyle 23:59’da teslim edilmelidir.

Teslim

Başvurular, e-posta yoluyla Application_EU_Award_2019@raa.al adresine gönderilebilir. E-posta başlığında başvurucu isminin baş harfleri ve menşe ülke belirtilmelidir.  

Aday gösterme başvuruları, e-posta yoluyla Nomination_EU_Award_2019@raa.al adresine gönderilebilir. E-posta başlığında aday gösterenin kısa adı, aday gösterilenin isminin baş harfleri ve menşe ülke belirtilmelidir.

Başvurular ve aday göstermeler, diğer ilgili belgelerle birlikte, Roma Active Albania - Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tiran, Arnavutluk adresine posta yoluyla da gönderilebilir.Bu durumda, sadece RAA'ya süresi içerisinde ulaşan başvurular/aday göstermeler dikkate alınacaktır. Son teslim tarihinden sonra posta yoluyla ulaşan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Uygunluk kriterleri

Ödül Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye’den gelen başvurulara ve aday göstermelere açıktır.

 1. Adaylar

Aşağıdaki kriterleri karşılayan ve ödülün finansal desteğini Roman entegrasyonuna katkı sunan girişimlerini devam ettirmek üzere kullanmayı taahhüt eden, yerel Roman kadınlar ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarında çalışan Roman kadınlar ödüle aday olabilir.

Yerel Roman kadınlar için aranan özellikler:

 • Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye ülkelerinden birinde ikamet etmeli;
  • yerel topluluklarda aktif olmalı ve “b” başlığı altında belirtilen faaliyetleri yerel düzeyde en az 2 yıl boyunca desteklemiş olmalı.

Alternatif olarak, sivil toplum kuruluşlarında çalışan Roman kadınlar için aranan özellikler:

 • Sivil toplum kuruluşları Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye’de bulunmalı;
  • Sivil toplum kuruluşları, “b” başlığı altında belirtilen projeleri yerel düzeyde en az 2 yıl boyunca yürütmüş olmalı;
  • Sivil toplum kuruluşları yararına ödül istenen girişimin, başvurunun/aday göstermenin yapıldığı tarihten önceki en az 6 aylık süreyle uygulandığını gösterebilmelidir. Proje uygulaması 1 Temmuz 2018 tarihinden önce tamamlanmış olamaz.
 • Ödül için uygun faaliyet türleri

Yerel Roman kadın aktivistlere ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarında çalışan Roman kadınlara, Roman toplulukların aşağıdaki alanlarda yaşam koşulları ve sosyal entegrasyonunda önemli değişiklikler getirecek girişimlerini sürdürmeleri için koşulsuz destek sunulmaktadır.

5. Ödül kriterleri

Roman Entegrasyonu Ödülü kazananları, aşağıdaki ödüllendirme kriterlerine göre, bağımsız bir jüri heyeti tarafından belirlenecektir. Sürecin şeffaflığı ve katılımcıların eşit muamele görmesi sağlanacaktır.

Ödül kriterleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki unsurları içermektedir:

 • Aşağıdaki alanlardan birinde, yerel Roman topluluğu veya bireysel olarak Roman kişiler üzerinde doğrudan etki / somut değişim (faaliyetin devam ettiği durumlarda, etki yaratan sonuçlarının olması gerekir):
  • İnsan hakları,
  • Eğitim,
  • Barınma,
  • Sağlık,
  • Cinsiyet eşitliği/güçlendirme,
  • Ayrımcılık karşıtlığı,
  • Çingene karşıtlığıyla mücadele,
  • İstihdam,
  • Yurttaşlıkla ilgili belgelendirme.
 • Yenilikçi ve yaratıcı unsurların ve/veya alana özgü yöntemlerin kullanılması; (örneğin, alternatif eğitim, katılımcı yaklaşım vb.).
 • Yürütülen faaliyetlerin hedef grupların ihtiyaçları ve özelliklerine uygunluğu ve tutarlılığı.
 • Yerel Roman kadınların/sivil toplum kuruluşlarındaki Roman kadınların çalışmaları ve oynadığı rol sayesinde Romanlar ile Roman olmayan topluluklar arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yerel makamların dahiliyetinin sağlanması.
 • Kazananın faaliyetleri ve rolünün topluluktaki diğer kadınlara ilham verip vermediği ve/veya topluluk odaklı girişimleri daha ileriye taşıyıp taşımadığı dahil olmak üzere girişimin sürdürülebilirliği.
 • Eğer halihazırda gerçekleştirilen iş için destek ve fon sağlanıyorsa, katılımcının yenilikçi bir yaklaşıma ve/veya çalışma yöntemine sahip olduğunu göstermesi gerekmektedir.

6. Veri Kullanımı

Gönderilen veri ve kişisel bilgiler, yalnızca ödülün amacı için gizli tutulacaktır.

Başvuruda yer alan tüm kişisel veriler, kişisel verilerin Topluluk kurumları ve organları tarafından işlenmesi konusunda bireylerin korunmasına ilişkin ve bu tür verilerin serbest dolaşımı üzerine 2018/1725 sayı ve 23 Ekim 2018 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi’ne (295 sayı ve 21 Kasım 2018 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, s. 39-98) uygun şekilde işlenecektir. Bu veriler, Sözleşme Makamı tarafından, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak, izleme veya denetlemeyle görevli olan organlara olası bir iletime halel getirmeksizin, yalnızca kazanan başvurunun uygulanması ve takibiyle ilgili olarak işlenecektir.

Katılımcılar, her zaman, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili Avrupa Veri Koruma Denetmeni’ne şikayette bulunabilir.

Komisyon, hangi şekilde ve mecrada veya mecra tarafından olursa olsun, yalnızca aşağıdaki bilgileri yayınlamaya yetkilidir:

 • Kazanan başvuru sahibinin veya adayın adı.
  • Aday gösteren kişinin adı
  • Ödül kazanmaya layık görülen faaliyetlerin genel amacı.
  • Verilen ödülün miktarı.
  • Yürütülen faaliyetlerin coğrafi konumu.

Avrupa Komisyonu, kazananlar hakkında video veya diğer tanıtım materyalleri hazırlayabilir. Avrupa Komisyonu tarafından ödül töreni hazırlıklarında veya sırasında çekilen fotoğraflar ve videoların yegane mülkiyeti Avrupa Komisyonu’ndadır.

Resmi olmayan Türkçe başvuru rehberi ve başvuru formaları için ilgili linkler:

İngilizce başvuru rehberi ve başvuru formları

https://www.avrupa.info.tr/en/news/eu-award-roma-integration-western-balkans-and-turkey-2019-9183

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-eu-award-roma-integration-western-balkans-and-turkey-_en

[*] “Roman” terimi, AB politika belgelerinde ve tartışmalarında en sık kullanıldığı şekliyle, bu grupların özelliklerini inkar etmeden kendini Roman, Çingene, Gezgin, Rom, Aşkali, Mısırlı, Sinti olarak tanımlayan çeşitli insan gruplarına işaret etmektedir.


 

[*] Bu ifade, statüyle ilgili duruma halel getirmeyip, Kosova’nın bağımsızlık ilanına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 (1999) sayılı Kararı’na ve Uluslararası Adalet Divanı’nın danışma görüşüne uygundur.