Eski sorunlara yeni çözümler – Roman içermesi alanında yeni tür yaklaşımların değişim Proje İndeks No: 2018-1-0697

Anasayfa

Haberler

Eski sorunlara yeni çözümler – Roman içermesi alanında yeni tür yaklaşımların değişim Proje İndeks No: 2018-1-0697

Haberler

Roman içermesi Orta ve Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Temel Haklar Ajansı'na göre Romanlar en çok ayrımcılığa uğrayan ve dışlanan etnik azınlıktır ve Romanların %80'i yoksulluk riski altında yaşamaktadır. Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, İtalya ve Belçika'da Romanlara karşı son zamanlarda yaşanan nefret söylemi ve insan hakları ihlalleri, Romanlara karşı ırkçılığın ciddiyetini göstermektedir. Aynı zamanda kıtadaki en büyük etnik azınlık olmaları hasebiyle Avrupa'da büyük bir sosyal tepkiye neden olmaktadır.

"Eski sorunlara yeni çözümler - Roman içermesi alanında yeni tür yaklaşımların değişimi" projesi aracılığıyla, "hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği" inancına ilişkin kısır döngüyü kırmak için eğitim, istihdam, katılım ve antiziganizm ile mücadele alanlarında başarılı Roman içermesi projelerinin hikayelerini fon sağlayıcılarla ve devlet kurumlarıyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Roman sivil toplumu için iki aşamalı bir kapasite geliştirme sürecine gireceğiz:

1. Ortak başına en az 1, en fazla 3 iyi uygulama belirleyerek ve diğerlerini bunları uyarlamada destekleyerek ortakların akran öğrenmesi yoluyla kapasitelerinin geliştirilmesi.

2. Roman ve Roman yanlısı STK'ların eğitimler yoluyla proje yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi

Fon verenlere ve devlet kurumlarına yönelik savunuculuk çalışmaları yoluyla, ortaklar tarafından başlatılan yenilikçi projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Hedefler

·         İstihdam, eğitim, antiziganizm ile mücadele ve Roman katılımı alanlarında tabandan gelen iyi uygulamaları belirlemek.

·         Proje fikirlerini uyarlamak ve bunların başka bir ülkede uygulanmasını planlamak için Roman STK'lar arasında akran öğrenimini sağlamak ve koçluk yapmak.

·         Roman taban örgütlerinin proje yönetimi ve savunuculuğun farklı boyutlarına ilişkine kapasitesini geliştirmek.

·         Roman içermesine yönelik daha iyi hedeflenmiş finansman için savunuculuk yapmak.

Projenin uygulama süresi 34 aydır ve 1 Haziran 2020- 31 Mart 2023 tarihleri arasında uygulanacaktır. Proje AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ve Norveç Bölgesel İşbirliği Hibeleri aracılığıyla finanse edilmektedir.

Proje, topluluklar tarafından başlatılan ve koordine edilen, diğer ülkelerdeki iyi uygulamalardan esinlenen ve fikrin alındığı ortak kuruluşların uzmanları tarafından desteklenen projelerin planlanmasını ve uygulanmasını içermektedir. Ayrıca, 11 ortak ülkede sivil toplum eğitim programlarının taban örgütlerinin gerçek ihtiyaçlarına dayalı olarak geliştirilmesini ve Roman sivil toplumu ile bu topluluklara finansman sağlayan bağışçılar arasında bir diyaloğun geliştirilmesini öngörmektedir.

Proje, öncelikli müdahale alanları olan "Sosyal İçerme, Genç İstihdamı ve Yoksulluğun Azaltılması" ile Romanların katılımının artırılmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bunu aşağıdaki çıktıları sunarak başaracaktır:

1. Topluluk liderliğinde yürütülen projelerin teşvik edilmesi:

·         Diğer kuruluşlarda iyi uygulama olarak belirlenen topluluk ihtiyaçlarına dayalı 11 projenin uyarlanması ve uygulanması

·         Yerelde uygulanan Roman içermesine ve Romanların güçlendirilmesine yönelik projelerden 20-30 iyi uygulama örneği, uyarlama ve geliştirme fikirleriyle yaygınlaştırılması

·         Roman örgütlenmesinin ve Roman sivil toplumunun film ve hikâye anlatımı tanıtılması

2. Roman STK'larının kapasitelerinin artırılması:

·         Roman STK'larında görevli personelin proje ve kurum yönetimi konusunda eğitilmesi

·         STK'lar için proje ve kurumsal yönetim hakkında araç seti yayınlanması

·         STK'lar tarafından şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterlerinin uygulanması

3. Elverişli finansman ortamı sağlanması:

·         Roman içermesine yönelik aşağıdan yukarıya yaklaşımların önemi üzerine çalışılmanın üretilmesi ve yaygınlaştırılması

·         Roman içermesine yönelik finansman programlarının analiz edilmesi ve analizin yayımı

·         Bağışçıların, Roman içermesine yönelik aşağıdan yukarıya yaklaşımların önemi konusunda daha bilinçli hale gelmesi

Çıktılara şu yollarla ulaşılacaktır:

·         İyi uygulamalardan esinlenen ve diğer Roman STK'ların koçluğuyla desteklenen topluluk liderliğinde proje planlaması

·         Akran öğrenimi ve yaratıcı araçlar içeren özel bir kapasite geliştirme programı

·         Ulusal hükümetlere, uluslararası kurumlara ve özel bağışçılara yönelik kanıta dayalı savunuculuk

İş paketleri aşağıdaki gibidir:

·         Çalışma Paketi 1: Yönetim - Nevo Parudimos

·         Çalışma Paketi 2: İletişim - Nevo Parudimos

·         Çalışma Paketi 3: Kapasite Geliştirme - RROMA

·         Çalışma Paketi 4: Akranlar Arası Ortaklıklar - Autonomia Foundation

·         Çalışma Paketi 5: Savunuculuk - ERGO Network

Hedef grupları, 11 yerel Roman topluluğu (her ülkeden bir tane), 11 Roman sivil toplum kuruluşu veya hedef Roman toplulukları, kurumlar ve özel sponsorlar ve 11 ortak ülkeden diğer STK'lar temsil etmektedir.

Proje ortakları:

 • Lider ortak - Nevo Parudimos Derneği - Romanya
O imagine care conține semn, așezat, fereastră, mare Descriere generată automat
 • Ortak - ERGO Ağı - Belçika
O imagine care conține desen Descriere generată automat
 • Ortak - Autonomia Foundation - Macaristan
 • Ortak - RROMA - Makedonya
O imagine care conține graffiti, aliment Descriere generată automat
 • Ortak - Roma Active Albania - Arnavutluk
O imagine care conține semn, aliment, oprire Descriere generată automat
 • Ortak - Integro - Bulgaristan
O imagine care conține semn, exterior, așezat, aliment Descriere generată automat
 • Ortak - RARC - Slovakya
 • Ortak - Slovo 21 - Çek Cumhuriyeti
O imagine care conține semn, aliment, desen, ținând Descriere generată automat
 • Ortak - Roma Community Center - Litvanya
O imagine care conține desen Descriere generată automat
 • Ortak - Sıfır Ayrımcılık Derneği - Türkiye
O imagine care conține desen Descriere generată automat
 • Ortak - Women’s Association “Romkinja” - Bosna-Hersek

O imagine care conține desen, metru Descriere generată automat